Tuesday, December 31, 2019

Chùa xưa

Thơ: Thượng Tọa Thích Tịnh Đức
Phổ nhạc: Huỳnh Công Ánh
Tác giả trình

No comments:

Post a Comment