Sunday, December 29, 2019

Mẹ là thơ nên đất nước sẽ hồi sinh

Thơ: Trần Trung Đạo
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment