Friday, December 27, 2019

Ta còn nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment