Wednesday, December 25, 2019

Trại tù chiều cuối năm

Nhạc và lời: Quang Ngọc
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment