Thursday, January 9, 2020

Bài ca cảm ơn

Nhạc và lời: Huỳnh Công Ánh
(Viết để riêng tặng ông Robert L. Funseth)
Senior Deputy Assistant Secretary of State


No comments:

Post a Comment