Friday, January 17, 2020

Cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng hòa

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh
Trình bày: Hợp ca

No comments:

Post a Comment