Friday, January 24, 2020

Chùa xưa

Thơ: Thượng Tọa: Thích Tịnh Đức
Phổ nhạc: Huỳnh Công Ánh


No comments:

Post a Comment