Thursday, January 16, 2020

Chúc thư của người lính già

Thơ: Huy Phương
Phổ nhạc: Huỳnh Công Ánh



No comments:

Post a Comment