Tuesday, February 4, 2020

Có còn đợi nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Thực hiện: Nguyễn Hải / Hình ảnh Internet
Trình bày: Hà Lan Phương

Có còn đợi nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương


Monday, February 3, 2020

Vo Vi Nam Ca

Nhạc và lời: Huỳnh Công Ánh
Trình bày: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương