Saturday, December 26, 2020

Thà còn một giờ vui

 Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Tuesday, December 22, 2020

Thà còn một giờ vui
Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Hạnh ngộ bên trời

 Nhạc & Lời: Huỳnh Công Ánh

Viết tặng: Hạnh, Thanh, Hằng, Đào, Mỹ Anh, Sear Trang, Bằng, Thầy cha Đôn

Ngày hạnh ngộ May/25/2019
Saturday, December 19, 2020

Friday, December 11, 2020

Đánh giặc Tàu

 Nhạc và lời: Huỳnh Công Ánh

Viết để ủng hộ cuộc biểu tình 9/12/12 tại Hà Nội