Friday, December 18, 2020

Mười Khúc Nhớ

 Thơ: Huỳnh Công Anh

Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment