Saturday, December 19, 2020

Mười Khúc Nhớ

 Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

https://soundcloud.com/user-706900610-129641038/muoi-khuc-nho

No comments:

Post a Comment