Tuesday, December 22, 2020

Thà còn một giờ vui
Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment