Saturday, December 26, 2020

Thà còn một giờ vui

 Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment