Thursday, February 3, 2022

Ta còn nhau

 Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương