Wednesday, January 22, 2020

Mưa viễn xứ

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Thực hiện clip: Nguyễn Hải / Hình ảnh Internet

Trình bày: Hà Lan Phương

Mưa viễn xứ

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải


Friday, January 17, 2020